ОСНОВИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

                            КЕРІВНИК ГУРТКА - МЕЛЬНИЧУК УЛЯНА ВІКТОРІВНА
   

        Гурток «Основи учнівського самоврядування», керівник гуртка У. В. Мельничук працює за навчальною програмою з позашкільної освіти гуманітарного напряму ( складена на основі програми творчого об’єднання «Основи учнівського самоврядування», що рекомендована Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3839 від 12.07.2005р. та реалізується в гуртках гуманітарного напряму позашкільних навчальних закладів, автор Куча С.В. Програма передбачає навчання вихованців старшого шкільного віку (13– 17 років). Курс навчання – чотири роки.
  В основу змісту програми покладені особистісно-орієнтований, діяльнісний і компетентнісний підходи; принципи науковості, доступності, єдності виховання і життєдіяльності, рівноправності та добровільності. 
       Під час занять теоретичні блоки органічно поєднуються з виконанням практичних завдань. Теми програми подано в порядку зростання складності навчального матеріалу. Розділи, орієнтовані на повторення вивченого, забезпечують можливість більш детального засвоєння вихованцями змісту програми.
   Основна мета – виховання гармонійно розвиненої особистості, яка володіє якостями громадянина і патріота.
     Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:
– пізнавальної: поглиблення знань про лідерство, самоврядування, особистість, імідж, вибори, виборчу кампанію;
– практичної: володіння основам ділового спілкування, ораторського мистецтва, прийняття важливих рішень;
– творчої: розвиток творчих здібностей у процесі розв’язання навчально-практичних завдань; задоволення потреб особистості у творчій самореалізації в процесі створення власних проектів, написання сценарних планів, програм заходів, участі в конкурсах і фестивалях.
- соціальної: самореалізація вихованців у суспільній діяльності; розвиток умінь працювати в колективі; конструктивна соціально-комунікативна, національно-громадянська активність. 
    Реалізація завдань навчальної програми забезпечується використанням таких методів, як переконання – формування впевненості в суспільній корисності; стимулювання – різноманітні форми заохочення та змагання; особистий приклад – діяльність педагога, який має бути взірцем для вихованців гуртка; моральне самовдосконалення, самоконтроль.
     Зміст роботи гуртка передбачає проведення занять, екскурсій, зустрічей з цікавими людьми, тренінгових занять, круглих столів, диспутів, ділових, рольових і ситуаційних ігор, участі в конкурсах міського, обласного та всеукраїнського рівнів. 
   Програмою передбачено варіативність у виборі технологій, методів і форм навчання. У процесі навчально-виховної роботи застосовуються як традиційні технології навчання та виховання (пояснення, ілюстрована розповідь, тематична бесіда, вступний та поточний інструктажі, коментар, демонстрація, спостереження, різноманітні екскурсії), так і елементи інноваційних технологій (моделювання, ігровий метод, дискусія, КТС, інтерактивні технології тощо). Разом із колективними формами роботи проводиться й індивідуальна робота з вихованцями.
    Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові, залікові заняття, опитування, виконання тестових завдань, участь у акціях, волонтерська діяльність, презентація проекту тощо.


Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.