Робота з батьками


   У Чернівецькому міському Палаці дітей та юнацтва розроблена програма „Батьківського клубу”, яка покликана допомагати батькам створити умови для повноцінного, фізичного та психічного розвитку дитини, забезпечити дитині почуття захищеності, рівноваги, довіри, сформувати активне, зацікавлене ставлення до навколишнього світу. Основна ідея програми взаємодії родини та позашкільного навчального закладу полягає у твердженні, що кожна дитина – особистість, яка потребує розвитку.

Батьківський клуб — це об'єднання за інтересами: спільне захоплення дітей і батьків, однакове розуміння проблеми. Не менш важливим є також інтерес до вивчення літератури з проблем виховання. 

Організація клубу батьків – справа, яка згуртовує батьків, розвиває власну спостережливість під час виховання дітей, формує адекватність батьківської самооцінки та критичність до, власних методів виховання, і загалом допомагає уникнути в майбутньому проблем підліткового віку. У батьківському колективі завжди знайдуться ті, що зацікавлені у вивченні різних систем та певних напрямів виховання і навчання. Саме таких батьків слід залучати до участі в клубній роботі.

Останнім часом через ситуацію, пов'язану з поширенням наркоманії і токсикоманії в суспільстві, батьки прагнуть якомога більше знати про цю проблему. Неформальна обстановка занять у клубі, залучення фахівців, можливість перегляду відеоматеріалів, зустрічі з тими, хто пережив подібні проблеми у вихованні дітей,— усе це може зробити роботу клубу корисною і необхідною в житті школи. Заняття в клубі згуртовують однодумців-ентузіастів, здатних згодом стати авторитетними товаришами багатьом дітям, яких спіткали серйозні життєві проблеми.

Клубне заняття — це не лише зустріч захоплених людей: це традиції і звичаї спілкування, це вплив на майбутні вчинки людини, це формування її культури та характеру.

Мета „Батьківського клубу” – систематизувати знання батьків, що сприятиме більш плідному їх використанню у вихованні дітей. Допомогти батькам та дітям засвоїти якнайбільше гармонійно-доброзичливих типів взаємодії, сприяти створенню позитивного мікроклімату та взаєморозуміння у родині.

Основні принципи роботи „Батьківського клубу”:
1. Особистий приклад батьків – найефективніший засіб виховання в родині.
2. Створення сприятливих умов для особистісного розвитку дитини.
3. Наявність дисципліни та її дотримання, з метою розуміння дитиною її вчинків та усвідомлення відповідальності за них.
4. Утвердження доброзичливих стосунків між дітьми та батьками.
5. Гідне ставлення до особистості дитини та емпатія з боку батьків, педагогів як одна з найважливіших засад виховання.
6. Повага до дитини, її думок, рішень та почуттів.
7. Співпраця батьків і педагогів для покращання продуктивності процесу виховання.
8. Виявлення та розвиток творчих здібностей дитини.
9. Уміння виправдовувати довіру дітей як обов’язковий компонент діяльності будь-якої соціальної групи.

Основні завдання діяльності „Батьківського клубу”:
Підвищення рівня обізнаності батьків у правовому аспекті виховання дитини. 
Формування здорового способу життя в усіх членів педагогічного процесу. 
Вивчення стану сімейного виховання. 
Підготовка батьків до можливих кризових ситуацій. 
Відпрацювання психолого-педагогічних методик з метою покращання виховання дитини в сім’ї. 
Формування необхідних навичок у батьків: вирішення проблем батьків та проблем дитини, застосування гуманних методів сімейного виховання. 
Сприяння формуванню сімейних умов, сприятливих для творчого розвитку дитини. 

Форми роботи засідань „Батьківського клубу”: 
1. Групові дискусії за темами.
2. Тренінгові заняття.
3. Лекції та бесіди на актуальні теми.
4. Індивідуальні консультації.
5. Ділові та рольові ігри.

     Форми клубних засідань допомагатимуть батькам уникнути зайвих хвилювань, тривоги, оскільки на засідання збираються батьки за інтересами. На заняттях у групі батьки зможуть навчитися активному слуханню, самовираженню, усвідомити більш ефективні форми взаємодії з дітьми, самовдосконалити себе як вихователів та закріпити почуття впевненості у собі. Заняття з підготовки батьків до виховання культури взаємин з дітьми спрямовані на вивчання сімейного кодексу культури батьків і дітей; визначення ефективних способів виховання культури взаємин батьків і дітей; удосконалення системи виховання у дітей доброзичливості, чуйності, щедрості як основи реалізації культури взаємин між дорослими і дітьми.

    Дана програма запланована на 1рік та розрахована на 20 годин: 2 години на місяць. Засідання „Батьківського клубу” проводяться з батьками, діти яких в цей час знаходяться на занятті у гуртках. Заняття доцільно проводити у групі з 12-15 осіб.

Положення про «Батьківський клуб»

І. Загальні положення.
1. 1. Клуб є додатковим компонентом навчально-виховного процесу МПДЮ, де батьки та педагоги можуть отримати психолого-педагогічні знання, розвинути свої вміння та навики, щоб забезпечити дитині захист, емоційний комфорт, цікаве і змістове життя вдома та в позашкільному закладі.
1. 2. Батьківський клуб будує відносини з родиною на принципах добровільності, особистої зацікавленості. У клубі людей поєднує загальна проблема й спільні пошуки оптимальних форм допомоги дитині.
1. 3. Батьківський клуб керується у своїй роботі чинним положенням про Батьківський клуб, планом роботи МПДЮ, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, адміністрації.
1. 4. До складу клубу входять: адміністрація МПДЮ, методист, керівники гуртків, психолог, батьки, 

ІІ. Цілі. 
2.1 Об'єднання зусиль педагогів і батьків у створенні умов для формування в дитини якостей, необхідних для її самовизначення та самореалізації, для подолання труднощів і самореабілітації у випадку невдачі.
2.2. Формувати «компетентне батьківство».
2.3. Підвищити рівень освіченості батьків та їх психолого-педагогічну культуру.

ІІІ. Задачі.
3. 1. Створення умов для активного, творчого самовираження гуртківців,, батьків, педагогів.
3. 2. Створення інформаційного середовища, що забезпечувало б задоволення інформаційних потреб батьків.
3. 3. Формування поважного ставлення родини та МПДЮ до дитини й один до одного, уміння конструктивно підходити до розв'язання конфліктів.
3. 4. Сприяння набуттю вміння створювати передумови для успішного психологічного та особистісного розвитку.

ІV. Умови роботи клубу.
4. 1. Засідання клубу відбувається один раз на місяць
4. 2 Тривалість одного засідання – від 1год 30 хв. до 2 годин.
4. 3 Кількість учасників Клубу – від 12-15 осіб (мале засідання) до 21 особи (розширене засідання).
4. 4. Робота проводиться відповідно плану роботи клубу.
4.5.Участь батьків добровільна.
4.6. Умови проведення доброзичливі та позитивні.
4.7. Тематика засідань торкається лише дітей і батьків та тих проблем, що виникають в процесі виховання та розвитку вихованців.
4.8. Форми роботи можуть бути різні: вербальні, ігрові тренінги, круглий стіл, рішення проблемний ситуацій тощо. 

V. Права та обов'язки учасників «Батьківського клубу» 
5.1. Батьки - члени Клубу мають право: на отримання кваліфікованої консультативної допомоги з питань навчання, виховання,   розвитку та адаптації дитини у МПДЮ; висловлювання власної думки та обмін досвідом виховання дітей; давати оцінку ефективності роботи Клубу в цілому і з окремих питань; брати участь у плануванні роботи Клубу. 
5.2 МПДЮ – позашкільний заклад має право: на виявлення, вивчення та поширення позитивного досвіду сімейного виховання; внесення коригування в план роботи Батьківского клубу залежно відвиникаючих проблем, запитів, актуальності попереднього засідання та ін. 
5.3 МПДЮ - позашкільний заклад зобов'язаний: планувати роботу Клубу відповідно до виявлених запитів батьків і ґрунтуючись на психічних закономірностях розвитку дітей певного віку; надавати територію для проведення засідань Клубу; надавати кваліфіковану консультативну та практичну допомогу батькам; дотримуватися принципу конфіденційності у вирішенні виникаючих проблем сімейного виховання. 
5.4 Батьки - члени Клубу зобов'язані:поважати думки один одного в процесі обговорення питань освіти дітей; дотримуватися принципу конфіденційності в роботі Клубу; брати активну участь у засіданнях Клубу. 
Немає коментарів:

Дописати коментар

Примітка: лише член цього блогу може опублікувати коментар.